Forensische Ambulante begeleiding

Helderzorg biedt ambulante hulpverlening aan mensen die een strafbaar feit gepleegd hebben en als gevolg
hiervan een strafrechtelijke maatregel opgelegd hebben gekregen. Dankzij de ervaring en expertise op
forensische ambulante begeleiding weten we dat het niet vanzelfsprekend is om met een strafblad de draad in
het leven weer op te pakken. Soms is er meer begeleiding nodig dan wat de reclasseerder vanuit zijn rol kan
vervullen.

De forensische begeleiding vanuit Helderzorg is in principe gelijk aan de reguliere ambulante begeleiding voor
(jong) volwassenen, met dien verstande dat de bijkomende problematiek (psychiatrische stoornis, verslaving
en/of verstandelijke beperking) vaak extra complex is. Het doel is om middels begeleiding op maat een bijdrage
te leveren aan het vergroten van kansen op een gelijkwaardige plek in de samenleving.

Om dit te bereiken zetten we in op het welbevinden van onze cliënt en zijn / haar omgeving, en de
verschillende levensgebieden. Samen met de cliënt maakt Helderzorg afspraken om recidive te voorkomen. We
zijn gericht op het activeren en richten ons op het vergroten van het inzicht in het eigen handelen en het
maken van persoonlijke gezonde keuzes. Dit zodanig dat de cliënt in het dagelijks leven zo zelfstandig mogelijk kan
functioneren zonder opnieuw in de problemen te komen. De begeleiding wordt op een heldere manier georganiseerd en
vanuit een gelijkwaardige relatie.

We vinden het belangrijk dat iemand zich gehoord en geaccepteerd voelt en staan voor een transparante samenwerking.
Gemaakte afspraken worden in het begeleidingsplan opgenomen, hierop wordt samen met de cliënt en betrokkenen structureel geëvalueerd en wanneer nodig worden afspraken bijgesteld.

Wij vinden het belangrijk dat een reeds opgebouwde (vertrouwens-)band tussen ambulant begeleider en cliënt kan
blijven bestaan. Indien het gewenst is dat de begeleiding doorgaat, ook na het reclasseringstoezicht, kan de
ambulant begeleider van Helderzorg samen met de cliënt tijdig een passende indicatie aanvragen.

Samenwerking met gemeente:

Sinds het jaar 2020 heeft Helderzorg een samenwerking met de gemeente Apeldoorn voor het bieden van Nazorg voor ex- gedetineerden. Het traject ‘Van der Staaij’ doorloopt verschillende fasen, waarbij de focus ligt op aanmelding, plan van aanpak, uitvoeren, monitoren en/of regisseren van nazorg/ re- integratie. Het doel van dit traject is het leveren en bieden van preventieve inzet om het risico op recidive te verminderen en mensen met een forensische achtergrond eventueel door te verwijzen naar een passende voorziening.