Missie en Visie

Onze visie binnen Helderzorg
Helderzorg staat voor goede, passende en professionele hulpverlening. De visie van Helderzorg gaat uit van de unieke mens. Wij vinden het belangrijk om ons te verdiepen in de belevingswereld van de cliënt en om onvoorwaardelijke ondersteuning en nabijheid te bieden.

Op deze manier werken we aan een positieve werkrelatie waardoor we de cliënt weer kunnen ondersteunen in zijn

functioneren in de maatschappij. We gaan daarbij uit van de krachten van de cliënt en zijn omgeving. Er wordt naar gestreefd om de cliënt een zo volwaardig mogelijke plek in de samenleving te geven. Dit gebeurt op basis van gelijkwaardigheid: samen met de cliënt, samen met diens netwerk en samen met de samenleving.

Onze missie binnen Helderzorg
Onze missie is om de cliënt zo zelfstandig mogelijk te laten deelnemen aan de maatschappij binnen zijn of haar

mogelijkheden. Wij voorzien onze cliënten in de behoefte van erkenning en geven ondersteuning bij dagelijkse activiteiten en bieden inzicht in eigen problematiek en gedrag door middel van uitleg en doelgerichte opdrachten.

Doelen waar we binnen de begeleiding aan werken kunnen op vele levensgebieden liggen; te denken valt aan: acceptatie en inzicht in eigen problematiek, motivatie vergroten, het leren uiten van emoties en de sociale redzaamheid is vergroot.