Raad van Commissarissen

Vacature lid van de Raad van Commissarissen

Helderzorg

Bij Helderzorg bieden we hulpverlening die voor iedereen toegankelijk is. Helderzorg richt zich op herstel en ontwikkeling van personen in een (tijdelijke) afhankelijkheidssituatie. Helderzorg is er voor iedereen die in zijn of haar dagelijkse (gezamenlijk) functioneren ondersteuning nodig heeft en maakt daarbij geen onderscheid tussen jong of oud. Bij ons is elke vorm van zorg maatwerk. Vanuit de eigen zorgvraag van de cliënt en/of het netwerk is het doel om de cliënt zo zelfstandig als mogelijk te laten deelnemen aan de maatschappij en daarbij erkenning, herkenning, acceptatie en vertrouwen te bieden.

Wij streven naar een begeleidingsaanbod die op maat en vraaggericht geleverd wordt. We zijn altijd bereid om mee te denken om een zo passend mogelijk traject aan te kunnen bieden. We hanteren om die reden dan ook geen directe uitsluitingsgronden en gaan graag in gesprek over wat we voor elkaar kunnen betekenen. De intensiviteit kan, afhankelijk van de vraag, wens en noodzaak variëren per week en wordt zowel doordeweeks, als in de avonden en weekenden geboden indien nodig. Indien nodig kunnen we ambulante spoedhulp inzetten en binnen 24 uur (tijdelijk) de begeleiding bieden die nodig is.

De Raad van Commissarissen ziet integraal toe op het functioneren en de beleidsvoering van de Bestuurders en heeft daarbij oog voor het eigene van Helderzorg. De Raad sluit in zijn toezicht aan op de identiteit en kernwaarden van Helderzorg. De Raad is zich bewust van de maatschappelijke rol die Helderzorg heeft en hoe hier verantwoord vorm aan wordt gegeven. De formele bepalingen zijn statutair geregeld, daarnaast zijn aanvullende afspraken opgenomen in een reglement.

Naast het overleg met Bestuurder vindt de Raad het belangrijk om ook op andere wijze in contact te zijn met de organisatie. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het bestuur, geeft advies aan het bestuur en oefent de werkgeversrol uit ten opzichte van de bestuurder.

Eisen aan de Raad van Commissarissen

De leden van de RvC zijn herkenbaar en geloofwaardig in de ogen van de achterban en belangrijkste stakeholders. Zij zijn complementair qua kennis, ervaring, competenties en beschikbare netwerken. Samen vormen zij een team.

Algemeen profiel leden Raad van Commissarissen: 

 • Je stemt in en hebt affiniteit met de doelstelling en visie van Helderzorg
 • Je hebt bestuurlijke kennis en ervaring in het werkveld van Helderzorg en/of in andere grotere of vergelijkbare organisaties (overheid, maatschappelijke organisatie of commerciële onderneming)
 • Je bent integer, je hebt verantwoordelijkheidsgevoel en een kritische en onafhankelijke opstelling als persoon, zonder zakelijk belang, zonder last of ruggenspraak
 • Je hebt een brede maatschappelijke belangstelling en inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen
 • Je hebt algemene aantoonbare bestuurlijke kwaliteiten en ervaring
 • Je kunt en hebt de houding om de Raad van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan
 • Je kunt op hoofdlijnen een oordeel vormen over door de Raad van Bestuur voorgelegde aangelegenheden
 • Je bent in staat om beleid van Helderzorg en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen
 • Je kunt advies en toezicht in teamverband uitoefenen
 • Je hebt inzicht in eisen die op het gebied van kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Helderzorg worden gesteld
 • Je beschikt over een breed netwerk en bent bereid tot inzet daarvan
 • Je bent bereid en in staat de vergaderingen bij te wonen en je daar terdege op voor te bereiden
 • Je bent minimaal vier keer per jaar beschikbaar.
 • Je bent beschikbaar voor consultaties en overleg, zo nodig op korte termijn
 • Je bent bekend met de uitgangspunten van goed bestuur en kunt deze in het handelen als toezichthouder tonen
 • Je bent bereid tot reflectie en evaluatie van je handelen als toezichthouder en van de gehele Raad van Commissarissen
 • Je bent bereid om opleidingen te volgen die noodzakelijk zijn voor het goed functioneren als lid van de Raad van Commissarissen

Specifieke profieleisen met portefeuille kwaliteit:

 • Je hebt inhoudelijke zorgexpertise en ervaring
 • Je bent goed op de hoogte van ontwikkelingen in de sector en van vraagstukken, oplossingsrichtingen en innovaties
 • Je hebt een visie op wat kwaliteit betekent, vanuit de verschillende perspectieven van betrokkenen
 • Je hebt actueel inzicht in overheidsbeleid en externe toezichthouders en financiers zoals IGJ, NZa, verzekeraars
 • Je hebt kennis van de inhoud en impact van relevante kwaliteitskaders en -kompas en de verantwoording van kwaliteit
 • Je kent uit ervaring dynamiek en dilemma’s in zorguitvoering en hebt inzicht in de aard, aansturing en borging van de dagelijkse kwaliteit van zorgverlening

Informatie en sollicitatie 

 • Wanneer je voldoet aan bovenstaand profiel nodigen wij je van harte uit om je belangstelling te laten blijken. Nadere informatie over deze vacature is te verkrijgen bij Mohamed Taibe, Bestuurder: 055 203 24 55
 • Je kunt je sollicitatie richten via e-mail: m.taibe@helderzorg.nl De sluitingstermijn is 22 april 2024.